Vanaf 75 euro gratis verzending in Nederland!!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:
 
1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CaLinda’s en op alle met CaLinda’s aangegane overeenkomsten.
1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door CaLinda’s ingestemd is.
1.5. Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CaLinda’s in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6. CaLinda’s behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.7. Door het gebruik van de internetsite van CaLinda’s en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen word het via de internetsite kenbaar gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail.
2.4 Koper en CaLinda’s komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CaLinda’s zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
 
 
3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die CaLinda’s in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door CaLinda’s worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:  Ideal, Credit Card, Bancontact, of Sofortbanking.
CaLinda’s kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5. Levering en leveringstijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product(en) in kwestie.
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt CaLinda’s zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
6.3 Artikelen, welke incompleet, beschadigd of buiten het retourtermijn zijn kunnen niet geretourneerd worden.
6.4 De enige voorwaarde die wij stellen, is dat de artikelen die je wilt retourneren ongebruikt zijn.
6.5 Als extra service bieden wij je ook de mogelijkheid om artikelen die je in de CaLinda’s online Shop hebt gekocht in de CaLinda’s winkel te ruilen of te retourneren. In de winkel kun je een andere maat of kleur kiezen óf iets ruilen voor een ander artikel. Neem altijd de leveringsbon/factuur mee als je een artikel in de winkel wilt ruilen of retourneren.
6.6 Als je de artikelen terugstuurt, krijg je je geld binnen 30 dagen terug. Je geld wordt terug gestort op het rekening nummer wat je aan ons doorgeeft.
6.7 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending & terugzending voor zijn rekening.
Retouradres:

CaLinda’s
Deltapromenade 293c
2554 GX Den Haag
[email protected]

 
7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 CaLinda’s garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs en evt Certificaat geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Indien CaLinda’s om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9  Intellectuele eigendom.

9.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij CaLinda’s, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10  Persoonsgegevens.

10.1 CaLinda’s zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

11   Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12  Copyright beeld- en tekstmateriaal

12.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden!